O Nas

Jesteśmy dynamiczną, otwartą, chrystocentryczną społecznością należącą do Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, która wierzy w zbawienie z łaski przez Jezusa Chrystusa, na podstawie słów Apostoła Pawła ” Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar” Efezjan 2:8, oraz zgodnie z Ew. Jana 3:16 „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”.

Naszym pragnieniem jest wzrastanie w poznawaniu Boga i budowanie jedni drugich w miłości. Wierzymy, że w tym streszczają się zawarte w Piśmie Świętym przykazania, które nas kształtują, zmieniają i pomagają lepiej zrozumieć Bożą miłość do człowieka oraz wyzwania, jakie Bóg przed nami stawia w tym świecie.

„I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie” . Filipian 2:3

Nasza Misja

Zbór Kościół Dla Grajewa istnieje po to, by pomagać ludziom stawać się uczniami Jezusa Chrystusa, kochającymi Go i służącymi Mu z całego serca, myśli i siły.

„I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu” . Marka 16:15

W co wierzymy?

  • Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.

  • Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

  • Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.

  • Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.

  • Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.

  • Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.

  • Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.

  • Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.